EN

saannot

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on ACI FOREX FINLAND RY ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on jäsenenä ACI -The Financial Markets Associationissa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyviä suhteita jäsenten välillä, vaalia ammattikunnan mainetta ja arvostusta, luoda jäsenistölleen mahdollisuus kokoontua keskustelemaan ammattikysymyksistä sekä kohottaa jäsenistön ammattitaitoa. Yhdistyksen toiminnan ei ole tarkoitus tuottaa jäsenistölle taloudellista etua. Kokoukset ovat suljettuja ja lausutut mielipiteet jäsenten omia. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenistölleen koulutusta ja seminaareja sekä kokouksia.

3 §

Yhdistykseen kuuluu vakinaisia ja kunniajäseniä. Viimeksi mainituiksi voi vuosikokous hyväksyä henkilöitä, jotka asemansa tai tekojensa perusteella ovat olleet tai voivat olla yhdistykselle tai sen kehitykselle hyödyksi.

4 §

Yhdistyksen vakinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen johtokunta hyväksyä kahden jäsenen suosituksesta rahoitusvalvonnan alaisen Suomessa toimivan pankin palveluksessa olevan henkilön, joka käy valuuttakauppaa tai kauppaa korkoinstrumenteilla tai on kyseisen toiminnan esimies. Henkilöllä tulee olla yhden vuoden kokemus yllämainitusta toiminnasta pankin palveluksessa ja hänen tulee hyväksyä ACI Code of Conductiin kirjatut periaatteet ja sitoutua noudattamaan niitä.

Samalla kun yhdistyksen jäsen eroaa pankin palveluksesta, katsotaan hänet johtokunnan päätöksellä erotetuksi myös yhdistyksestä.

Johtokunta voi erottaa jäsenen määräajaksi tai kokonaan, jos hän käyttäytyy sääntöjen vastaisesti tai muulla tavalla sopimattomasti. Yhdistyksessä voi olla sekä kansallisia että kansainvälisiä jäseniä.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa 7-henkinen johtokunta. Vuosikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, ja kahdeksi vuodeksi kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varamiehet siten, että puolet jäsenistä on kerralla erovuorossa. Jos johtokunnan varsinainen jäsen eroaa kesken toimikauden, astuu hänen tilalleen hänen varamiehensä vain jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Johtokunnan puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä on kokouksessa läsnä. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

6 §

Vuosikokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. Luetaan vuosi- ja tilikertomukset ja vahvistetaan tilit.
  3. Päätetään tilivelvollisten ja johtokunnan vastuuvapaudesta.
  4. Määrätään vakinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus. Kunniajäsenet ovat maksusta vapaat.
  5. Käsitellään mahdolliset muut johtokunnan ennakolta ilmoittamat asiat.
  6. Toimitetaan joka kolmas vuosi puheenjohtajan vaali ja joka vuosi muiden johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
  7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.
  8. Käsitellään ne asiat, jotka jäsenet haluavat käsiteltäviksi vuosikokouksessa ja joista sihteerille on lähetetty kirjallinen pyyntö vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kutsu vuosikokoukseen ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta.

7 §

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta ylimääräiseen kokoukseen, kun puheenjohtaja tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää. Kutsu ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta ja kutsussa on mainittava esillä olevat asiat.

8 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

9 §

Äänestyksissä, jotka koskevat muita kuin sääntöjen muutosta tai lisäysehdotuksia tai yhdistyksen purkamista, ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö tai äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai niihin tehtävistä lisäyksistä tehdään 2/3 äänten enemmistöllä annettavista äänistä. Samoin on meneteltävä päätettäessä yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys puretaan, luovutetaan varat Sotainvalidien Veljesliitto – Krigsinvalidernas Brödraförbund ry:lle.

Rahaston säännöt

Koulutusrahaston varat on tarkoitettu ACI FOREX FINLAND RY:n jäsenistön kouluttamiseen, seminaarien järjestämiseen ja jäsenistön yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Edellisten tilikausien voitot ja tappiot siirretään erillisellä päätöksellä koulutusrahastoon tai voitot jätetään vuosittaisiin käyttövaroihin ja tappiot katetaan käyttövaroista.